Obchodní podmínky

TYTO OBCHODNÍ PODMÍNKY PLATÍ PRO NÁKUP NA INTERNETOVÉM PORTÁLE WWW.BRANDIT-STORE.CZ. PODMÍNKY BLÍŽE UPŘESŇUJÍ PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE A KUPUJÍCÍHO.

 

 1. KONTAKTNÍ ÚDAJE:

Společnost: Online fashion s.r.o.
IČ: 06810772
společnost je zapsaná u Městského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 41060
e-mail: info@brandit-store.cz
tel: +420 277 278 655
Bankovní spojení FIO BANKA: 2301485514/2010

 1. INFORMACE

Informace o zboží a ceně uváděné poskytovatelem jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, včetně nákladů na doručení zboží.

Fotografie uvedené na stránkách odpovídají prodávanému zboží - barevný odstín se může lišit dle výrobní šarže. 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

3.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP" upravují práva a povinnosti smluvních stran. Kupní smlouvy uzavírané mezi obchodní společností Online Fashion s.r.o jako prodávajícím (dále jen „prodávající"  a kupujícím (dále jen „kupující)

3.2. Spotřebitelem je ve smyslu § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“), každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem, nebo s ním jinak jedná (dále jen „kupující spotřebitel“).

3.3. Podnikatelem je ve smyslu § 420 občanského zákoníku ten, kdo uzavírá kupní smlouvu související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele (dále jen „kupující podnikatel“).

3.4. Ustanovení těchto VOP platí obdobně pro kupujícího spotřebitele i pro kupujícího podnikatele, kteří jsou dále souhrnně označeni jako „kupující“.

3.5. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím výslovně neupraveny těmito VOP ani kupní smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“)

3.6. internetový obchod je prodávajícím provozován prostřednictvím internetových stránek na internetové adrese www.brandit-store.cz. 

 1. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

4.1. Veškeré objednávky zaslané prostřednictvím internetového obchodu www.brandit-store.cz jsou považovány za závazné. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, že jsou mu srozumitelné a že s nimi bezvýhradně souhlasí. 

4.2. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na stránkách www.brandit-store.cz.  Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání údajů do objednávky.

4.3. Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky ze strany prodávajícího, jež bude zasláno neprodleně po obdržení objednávky prostřednictvím elektronické komunikace na adresu elektronické pošty zadané kupujícím v rámci objednávky. Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti. Fakturu obdrží zákazník výhradně v elektronické podobě, a bude mu zaslána na e-mail při zaplacení objednávky, nebo v případě dobírky po doručení zboží.

4.4. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je správné a pravdivé vyplnění veškerých registračním formulářem předepsaných údajů a náležitostí a odsouhlasení obsahu objednávky. Údaje uvedené kupujícím jsou považovány za správné.

4.5. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená smlouva je kupujícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

4.6. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce.

4.7. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího pod podmínkou zaplacení plné kupní ceny a jeho převzetím.

4.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

4.9. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu včetně obchodních podmínek.

4.10. Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu kupní smlouvy.

 1. CENA A ZPŮSOB PLATBY

5.1. Cenou se pro účely těchto VOP rozumí částka, uvedená u každého zboží.

5.2. Cena se hradí následujícími způsoby:

 1. a) dobírkou
  b) platební kartou (gopay)
  c) platební kartou (osobní odběr)
  d) předem bezhotovostním převodem nebo vkladem na účet 2301485514/2010
  e) odloženou platbou TWISTO
  f) odloženou platnou a nebo platbou na třetiny Skip Pay: Využitím platební služby souhlasíte s obchodními podmínkami Skip Pay. Více o zpracování osobních údajů zde

5.3. Cena se považuje za uhrazenou dnem připsání celé částky na příslušný účet. Plnou úhradou ceny se stává smlouva účinnou.

 1. DORUČENÍ ZBOŽÍ

6.1. Prodávající si nárokuje příslušnou dobu na expedici zboží, jež je uvedena u každého produktu.

6.2. Prodávající si vyhrazuje právo na prodloužení expediční lhůty z důvodu přetížení pošty, svátků, nebo z důvodu výskytu jiných nepředvídatelných událostí. O případné delší expediční lhůtě bude kupující informován prostřednictvím elektronické komunikace na adresu elektronické pošty či telefonicky dle údajů poskytnutých kupujícím při uzavření kupní smlouvy či registraci.

6.3. Ceny za doručení zboží jsou uvedeny při výběru způsobu dopravy, a jsou viditelné v plném rozsahu již před dokončením objednávky.

 1. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky zboží, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby, a to prostřednictvím reklamačního systému na adrese www.brandit-store.cz/reklamace  

7.1. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. 

7.2. Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to bankovním převodem na účet kupujícího, a to bez nákladů na dodání. Odstoupí-li kupující od smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí zpět.

7.3. Zboží musí být vráceno čisté a nepoškozené, v opačném případě je prodávající oprávněn požadovat na kupujícím náhradu škody a nákladů nutných k vyčištění nebo opravě vráceného zboží a tyto náklady započítat proti nároku kupujícího na vrácení zaplacené kupní ceny zboží.

7.4. Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele.

7.5. Prodávající vrací částku zákazníkovi výhradně bankovním převodem, případně zpět na platební kartu.

 1. JAKOST PŘI PŘEVZETÍ A PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

8.1. Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.  

8.2. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součástí má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. 

8.3. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže. 

8.4. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. 

8.5. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady a nebo přiměřenou slevu z kupní ceny. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy. 

8.6. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. U vybraného zboží se poskytovatel zavazuje kupujícímu bezplatně nabídnout rozšířenou smluvní záruku. 

 1. VYŘÍZENÍ REKLAMACE

9.1. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.  

9.2. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Poskytovatel se zavazuje reklamaci zboží nutné potřeby vyřídit včetně odstranění vady bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Alternativně může prodávající po dobu reklamace poskytnout náhradní výrobek. 

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1. Prodávající za účelem splnění smlouvy zpracovává osobní údaje 

10.2. Podrobnosti stanoví podmínky ochrany osobních údajů GDPR dostupné na internetové adrese www.brandit-store.cz/podminky-ochrany-osobnich-udaju/

 1. ŘEŠENÍ SPORŮ

11.1. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy. Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne.  

11.2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, IČO: 000 20 869, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa:  www.coi.cz. Tento postup není mediací dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, ani rozhodčím řízením podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích nálezů, a jeho využitím není dotčeno oprávnění stran obrátit se se svým nárokem na soud. Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat. 

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od  1.3. 2019

Kontaktní údaje prodávajícího:
Prosíme, kontaktujte nás kdykoliv, odpovíme v nejpozději do 48 hodin (o víkendech do 72 hodin)
Email: info@brandit-store.cz 
Tel: +420 277 278 655
Provozovatelem portálu je obchodní společnost Online Fashion s.r.o., se sídlem: Okružní 101 Budyně nad Ohří, 411 18 IČ: 06810772. 

Korespondenční adresa pro zasílání vratek a reklamací: 
Online fashion s.r.o.
www.brandit-store.cz
Poustka 78
464 01 Višňová